Regulamin szkolenia “Data Management Fundamentals (for Experienced Professionals)

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w szkoleniu otwartym onsite organizowanym przez Evention Sp. z o. o.
 2. Organizatorem szkoleń jest Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości), Warszawa.
 3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.
 4. Osobą kontaktową ze strony Evention we wszelkich sprawach związanych ze szkoleniem jest Weronika Warpas, e-mail: warpas@evention.pl
 5. Rejestracja online możliwa jest wyłącznie do dnia 08.05.2023 lub do wyczerpania miejsc. Po tej dacie Rejestracja online nie będzie możliwa. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z osobą dedykowaną do kontaktu oraz ewentualne indywidualne uzgodnienie warunków uczestnictwa w szkoleniu.
 6. W szkoleniu można wziąć udział wyłącznie w dacie oraz godzinach określonych w programie szkolenia.
 7. Udział w szkoleniu onsite jest możliwy we wskazanej przez Organizatora lokalizacji.

2. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Organizator – Evention.
 3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem warpas@evention.pl) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 4. Uczestnik – osoba, która poprzez przesłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 5. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 6. Szkolenie onsite – szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są osobiście w miejscu realizacji szkolenia.
 7. Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie https://cdmp.cdoforum.pl/#rejestracja lub przesłanie zgłoszenia e-mailem.
 8. Strona Organizatora – strona https://cdmp.cdoforum.pl/, na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.

3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym otwartym

 1. Informacja o organizowanym szkoleniu przez Evention przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
 • oferty publikowanej na stronie internetowej: https://cdmp.cdoforum.pl/ , zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,
 • działań promocyjno-sprzedażowych (mailingi, publikacje w mediach społecznościowych etc.).
 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora lub przesłanie formularza zgłoszenia mailem: warpas@evention.pl i dokonanie opłaty za szkolenie.
 2. Organizator na 7 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną bądź kontaktuje się telefonicznie do wszystkich uczestników szkolenia z potwierdzeniem wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce szkolenia – w przypadku szkoleń tradycyjnych, informację o płatności oraz szczegółowy program szkolenia).
 3. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona i wynosi 15 osób. Evention zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.

 

4. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie https://cdmp.cdoforum.pl/ w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 2. W cenie szkolenia tradycyjnego Uczestnicy otrzymują od Organizatora materiały szkoleniowe.
 3. Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.
 4. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegu, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 5. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto o numerze  76 2490 0005 0000 4600 3239 3372 po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora.
 6. Tytuł przelewu powinien zawierać numer przesłanej faktury.
 7. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom drogą mailową po opłaceniu udziału w szkoleniu.
 8. Nieopłacenie przez Uczestnika faktury, w tym faktury pro-forma, jak również brak udziału w szkoleniu, nie jest tożsame z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

 

5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 21 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

6. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: weronika.warpas@evention.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 21 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 3. W razie nieprzewidzianych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.
 4. Rezygnacja złożona w terminie krótszym niż 21 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu nie zwalnia Uczestnika od poniesienia kosztów uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od tego, czy Uczestnik weźmie udział w szkoleniu, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za uczestnictwo nie ulega ona zwrotowi niezależnie od tego, czy opłatę uiścił Uczestnik osobiście, czy Nabywca.

7. Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następujących formach:
 • pisemnie na adres: Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
 • na adres e-mail: warpas@evention.pl
 1. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 21 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.
 3. Negatywny wynik egzaminu certyfikowanego nie upoważnia uczestnika do złożenia reklamacji. Szkolenie Data Management Fundamentals (for Experienced Professionals) nie daje 100% gwarancji uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu, a samo podejście do egzaminu jest fakultatywne.

8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Dane uczestników mogą zostać przekazane do Fit Academy w celach organizacyjnych szkolenia.
 3. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 5. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W sprawach związanych z danymi osobowymi poprosimy o kontakt na adres: rodo@evention.pl.

9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu Szczegółowego przed zawarciem Umowy.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2023 r.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie
 5. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na szkolenie lub zaakceptowały nowy regulamin.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania szkolenia, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego nastąpiła płatność.

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.